คำขวัญโรงเรียน      วินัยดี     มีมารยาท     สะอาดเด่น    เน้นวิชาการ      
ขอบข่ายและภาระกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
          การบริหารวิชาการ
                1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
                3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
                4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                6. การพัฒนาแหล่งเรียนนรู้
                7. การนิเทศการศึกษา
                8. การแนะแนวการศึกษา
                9. การพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
               10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
               11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
               12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
           การบริหารงบประมาณ
                1. การจัดทำและเสนอของงบประมาณ
                2. การจัดสรรงบประมาณ
                3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน
                4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
                5. การบริหารการเงิน
                6. การบริหารบัญชี
                7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์            
           การบริหารบุคลากร
                1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
                3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
                4. วินัยและการรักษาระเบียบวินัย
                5. การออกจากราชการ
           การบริหารทั่วไป
                 1. การดำเนินงานธุรการ
                 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
                 4. การประสานและพัฒนาเครือข่าย
                 5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
                 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
                 8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
                 9. การจัดทำสำมะโนครัวผู้เรียน
                10. การรับนักเรียน
                11. การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
                14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
                15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
                16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
                17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
                18. งานบริการสาธารณะ
                19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น


                     
                                                     หน้าหลัก
โรงเรียนบ้านมาบไผ่  (ทองปานประชานุกูล ) โทรศัพท์  038 - 158 011
 120 หมู่ 2 ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1
 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย  kunwinan Thongchairotsakun
 admin